Serveis que ofereix el gabinet pericial cal·ligràfic i grafològic

Investigacions relacionades amb la comparació de firmes, textos i números amb la intenció d’identificar-ne l’autor o els autors. Tasca més coneguda en l’àmbit legal i judicial com a peritatge cal·ligràfic.

Una nova tendència per a la selecció de personal és la grafologia, malgrat l’escepticisme de molts. S’usa fonamentalment per als directius. Tot i el que es pugui pensar, la cal·ligrafia no és important, ja que una lletra bonica pot mostrar conductes negatives i viceversa.

L’escriptura es manifesta com una radiografia gràfica completa de la pròpia personalitat i de la dels altres. Aquest curs fa possible que cada persona entri en contacte amb el coneixement de les diverses dimensions (personals, interpersonals) que conformen la seva vida i la dels qui l’envolten.