Selecció de Personal

selección personalLa grafologia laboral és una aplicació especial que a partir de la teoria i tècnica de la grafologia tradicional, s’especialitza en determinar a partir de l’anàlisi d’una escriptura quin és el candidat (postulant) apte, és a dir, aquell que reuneix lesmillors condicions tècniques i de personalitat.

Si bé en la nostra feina com a psicòlegs o grafòlegs laborals hem de posar l’èmfasi en la dimensió laboral, és important tractar de conciliar (i en això haurem de posar-hi particular afany) que la persona seleccionada resulti el candidat més apte per al lloc de treball que l’empresa necessita cobrir, però a la vegada, des de l’òptica del postulant, seria convenient que, amb relació al lloc que s’ofereix, hi hagués afinitat entre les seves condicions i aspiracions.

Sens dubte, aconseguir aquest punt d’equilibri per a ambdues parts, empresa i postulant, des de la nostra posició d’intermediaris, és un desafiament difícil però no impossible. Si fem l'elecció correcta per a l’Empresa representarà la integració d’un nou membre que contribuirà a l’acompliment dels seus objectius i al seu creixement com a empresa, i per al candidat la seva realització personal.

En tot procés de Selecció de Personal hi ha tres eixos de treball fonamentals:

  • El coneixement de l’empresa o institució pel que fa a les seves finalitats, objectius, tipus d’empresa;
  • L’estudi i anàlisi del lloc de treball a cobrir, que implica conèixer les característiques tècniques i psicològiques que el postulant ha de posseir
  • A més de l’avaluació psicotècnica tradicional (entrevista laboral, psicodiagnòstic mitjançant tests projectius i psicomètrics segons el lloc de treball que s’ocuparà) existeix, com a alternativa vàlida i mètode complementari, la tècnica de l’anàlisi grafològic. .

Vermeer - Dama que escribe una carta y su sirvientaD’aplicació cada vegada més difosa, és freqüent observar en les demandes de personal el requisit que les dades personals s’enviïn mitjançant una carta manuscrita (la qual cosa ja implica una anàlisi escriptural). En termes generals, es tracta d’una tècnica de fàcil administració i baix cost, que no requereix en primera instància la presència del postulant, a diferència d’altres proves psicotècniques.

En grafologia laboral es treballa sobre les cartes que remeten els candidats, a partir de les quals se seleccionen els tres, quatre o cinc millors, amb la qual cosa s’estalvia el temps i el cost considerable que suposaria realitzar una entrevista prèvia a centenars de candidats a un lloc de treball.