Serveis de peritatge cal·ligràfic

raffaello - la disputa del SacramentEnquadrem en aquesta secció del nostre laboratori totes les investigacions relacionades amb la comparació de firmes, textos i números amb la intenció d’identificar-ne l’autor o els autors. Tasca més coneguda en l’àmbit legal i judicial com a Peritatge cal·ligràfic.

DICTÀMENS PERICIALS CAL·LIGRÀFICS

Com ja hem apuntat, en tots els peritatges cal·ligràfics realitzats pel Gabinet s’analitzen tots i cadascun dels factors grafotècnics de les firmes o escriptures aportades. Els resultatsde cada una d’aquestes proves i anàlisis quedaran exposats de forma clara a l’informe pericial que es lliurarà, segons el cas, al Jutjat o al sol·licitant. A més d’aquestes descripcions, totes lescaracterístiques identificatives i evidències rellevants de cada lletra, número o grafisme analitzat s’explicaran i se senyalaran de forma detallada mitjançant les macro o microfotografiesincloses en el mateix informe, per demostrar d’aquesta manera, de forma visual, cadascuna de les remarques i conclusions recollides.

ESTUDI DE FIRMES I TEXTOS EN DOCUMENTS

Sens dubte, aquesta mena de casos representa un percentatge important en tot laboratori o unitat de criminalística encarregada d’aquest tipus d’anàlisis. Anònims, lletres de canvi, xecs,pagarés, testaments, contractes mercantils, d’arrendaments, transferències, documents bancaris i molts altres es validen o s’accepten cada dia estampant-hi la nostra firma. Per aquest motiu, la firma és un element que pot ser falsificat o negat, segons els casos, amb la intenció de validar o evitar, respectivament, les obligacions contretes en aquest tipus de documents. Per això, el gabinet pericial i grafològic JOSEP M. INFANTES, després d’anys d’investigació, ha desenvolupat un sistema d’estudi i comparació basat en l’extracció i demostració de tots i cada un dels paràmetres identificatius i individuals que posseeix qualsevol firma o escriptura manuscrita, mitjançant la realització de proves criminalístiques i científiques que es poden dur a terme gràcies als avançats i útils sistemes d’anàlisi disponibles en el nostre laboratori.

En tots i cada un dels estudis pericials cal·ligràfics realitzats en el Gabinet s’estudien i exposen els diferents factors morfològics i dinàmics (unitats d’acció, pressió integral i específica, velocitat, trajectòria, grafodinàmica, tensió i espontaneïtat, estructura, inclinació, direcció, diagramació, format, etc.) de totes i cada una de les mostres aportades. Per realitzar aquesta tasca de forma científica i, sobretot, demostrable, a més de les lupes de baix augment habituals en la majoria dels laboratoris, en el gabinet pericial i grafològic JOSEP M. INFANTES s’utilitzen equips d’última generació, com escàners professionals d’alta resolució, fotografia rasant, microscopia digital iestereomicroscopia triocular amb connexió a càmeres digitals de fotografia i vídeo d’alta resolució,sistemes digitals d’anàlisi de firmes i escriptures (CALIGRAPH) i molts altres que, guiats per la mà dels nostres experts, permeten que tots els nostres dictàmens puguin ser ratificats, exposats i demostrats en qualsevol Tribunal del món.